AAA
Zoek
 
 
 
 

Beleidsplan Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid

Vastgesteld door het Bestuur op 16 december 2014
Publicatie vindt plaats via de website van de vereniging.
 
1          Werkzaamheden.
 
1.1       Inleiding.

De ANVVB is opgericht in 1934 en heeft sindsdien als belangrijkste activiteit het financieel ondersteunen van wetenschappelijke projecten op het gebied van preventie van blindheid en slechtziendheid in Nederland.
De werkzaamheden van de ANVVB zijn als volgt.
 • Het verlenen van financiële middelen voor wetenschappelijk onderzoek (zie 1.3).
 • Beoordelen en ondersteunen van projecten op maatschappelijk gebied ter voorkoming van blindheid (zie 1.4).
 • Het geven van voorlichting betreffende de voorkoming van blindheid/slechtziendheid. In even jaren wordt door de ANVVB een adressenboekje uitgegeven waarin alle relevante adressen voor oogheelkundige patiënten, cliënten en professionele werkers te vinden zijn. De vereniging onderhoudt ook een site (www.anvvb.nl) waarop deze gegevens staan.
 • Onderhouden van contacten met Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.
 • Het instellen van bijzondere leerstoelen in de Oogheelkunde (zie 1.4). 
1.2       Organisatie en beleid.
 • De administratie wordt gevoerd door het Secretariaat, gevestigd te Doorn en geleid door mevr. Annemarie Ponds. Zij onderhoudt ook de site van de vereniging.
 • Het beleidsplan wordt eens per jaar geactualiseerd en op een bestuursvergadering vastgesteld. 
1.3       Steun aan wetenschappelijk onderzoek.

Projectaanvragen worden beoordeeld door het bestuur. Aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ontstaansmechanismen, preventie en behandeling van oogheelkundige aandoeningen lopen via het gemeenschappelijk loket Uitzicht (www.uitzicht.nl). Het bestuur maakt gebruik van de via Uitzicht verkregen oordelen van externe deskundigen. Het bestuur hanteert de volgende overwegingen
 • Samenwerking tussen Nederlandse onderzoeksgroepen strekt tot aanbeveling.
 • Als een voorstel de externe beoordeling met goed gevolg passeert, kan meespelen of de aanvrager een bijzonder hoogleraar is vanwege de Vereniging.
 • Een cumulatie van toewijzingen bij één groep wordt vermeden
 • Congreskosten en drukkosten van proefschriften worden niet vergoed.
 • De aanvrager dient in Nederland te wonen en het onderzoek dient onder supervisie te staan van een Nederlandse wetenschapper.
 • Over de beslissing van het bestuur zal  geen correspondentie worden gevoerd.
 • Op een vergadering van de fondsen die deelnemen aan Uitzicht wordt overleg gevoerd over de toewijzingen, met name om overfinanciering van projecten te voorkomen. 
 • Indien publicatie plaats vindt in een open source medium kan additioneel een bijdrage per publicatie gevraagd worden tot een maximum van 1.000 euro. Wanneer de ANVVB een project gedeeltelijk subsidieert, kan dit ook slechts van toepassing zijn voor een (naar ratio) deel van de daaruit voortvloeiende publicatie.
1.4       Steun aan andere doelen.

Het ligt in het voornemen om meer aandacht te besteden aan onderzoek gericht op  algemeen maatschappelijke doelen, uiteraard binnen de doelstelling van de vereniging.
 
1.5       Bijzonder hoogleraren.

Een leerstoel heeft maximaal twee termijnen van elk vijf jaar. De hoogleraren krijgen een onkostenvergoeding van 5.000 euro per jaar. Er wordt nagedacht over nieuwe leerstoelen. Belangrijk is dat er een voorziening is dat na twee termijnen doorgestroomd kan worden naar een definitieve benoeming.

2          Wijze van verwerving van gelden.
 
2.1       Algemeen.

Activiteiten worden gefinancierd uit de opbrengsten van het vermogen van de vereniging en de jaarlijkse contributies.
 
2.2       Leden.

De ANVVB verkrijgt inkomsten uit de contributie van de leden en door erfenissen en legaten. Nieuwe leden van het NOG zijn automatisch lid van de ANVVB, tenzij zij zich afmelden.
 
2.3       Erfenissen en legaten.

De ANVVB komt voor op de lijst die notarissen hanteren voor erfenissen en legaten. Er is geen actief beleid om deze inkomstensoort te promoten.
 
2.4       Andere inkomsten.

Er is geen actief beleid op het gebied van fondsenwerving.
 
3          Vermogensbeheer.
 
3.1       Inleiding.

De realisering van de doelstellingen van de ANVVB is voornamelijk afhankelijk van de resultaten behaald uit de beleggingen van het vermogen van de vereniging. Dit vermogen is voor een belangrijk deel verkregen door schenkingen, legaten en erfstellingen.
Het beheer van deze middelen dient aan te sluiten bij de doelstellingen van de vereniging en de wensen van de gevers. Tot op heden zijn geen middelen verkregen met beperkende voorwaarden, anders dan gebruik binnen de doelstellingen van de vereniging in algemene zin. Het bestuur is dus vrij om binnen de doelstellingen de middelen te gebruiken.
Hierna volgen de randvoorwaarden die nadere specificatie geven voor de doelstellingen en de continuïteit van de vereniging.
 
3.2       Beleggingsdoelstelling.
 • De beleggingsdoelstelling is gericht op het realiseren van het doel van de vereniging zoals genoemd in artikel 3 van de statuten.
 • Bij de besteding van de beschikbaar komende middelen is gekozen voor het in stand houden van het vermogen. De verder beschikbaar komende middelen kunnen na aftrek van de beheerskosten worden aangewend voor bovengenoemde doelen van de vereniging.
 • Het beleggingprofiel is zodanig gekozen dat er een regelmatige cashflow beschikbaar komt om de aangegane verplichtingen te dekken. Gezien de continuïteit die door de instandhouding van het vermogen wordt gegarandeerd is een horizon van 5 tot 7 jaar mogelijk. Deze horizon bepaald mede het risicoprofiel.
 • Er zijn geen statutaire bepalingen die randvoorwaarden aan de beleggingen stellen. 
 
3.3       Beheer.

Binnen de randvoorwaarden gesteld in dit beleggingsstatuut is de penningmeester gemachtigd om gewenst onderhoud aan de beleggingsportefeuille te verrichten. Dit vindt plaats in overleg met een door het bestuur benoemde deskundige. ABN-AMRO Private Banking is momenteel de aangewezen deskundige.
Procuratie ligt bij de secretaresse voor de rekening courant en bij de penningmeester voor de spaarrekening.
 
3.4       Het risicoprofiel.

In 2004 is, in termen van onze adviseur de ABN-AMRO, als risicoprofiel gekozen voor “matig defensief”. Dit geeft een verwacht rendement van 5,4% met een standaarddeviatie van 8.
 
3.5       Beleggingsbeleid.

Gezien het gekozen risicoprofiel is de mix van beleggingen als volgt.
 • Aandelen                      ca 30-40%
 • Onroerend goed          ca 5%
 • Obligaties                     ca 40-50%
 • Liquiditeiten                 5-10%
Kleine verschillen zullen door koersfluctuatie ontstaan.
Het tactische en operationele beleggingsbeleid wordt in overleg met de adviseur ABN-AMRO Private Banking door de penningmeester gerealiseerd.
 
3.6       De organisatie.

Door het vaststellen van dit beleggingstatuut worden de belangrijkste uitgangpunten van het beleggingbeleid vastgelegd. De machtiging van de penningmeester en de benoeming van een adviseur is hierbij geregeld. De minimaal jaarlijkse bespreking in het bestuur en de controle door de externe accountant van de uitvoering van dit statuut zijn de organisatorische kaders waarbinnen de controle plaatsvindt.
 
3.7       De rapportage.

Eenmaal per kwartaal wordt door de adviseur een rapportage opgesteld en naar het bureau van de ANVVB gezonden. Jaarlijks, bij de controle van de jaarrekening, geeft de externe accountant een oordeel over het gevoerde beleid.
 
3.8       Administratie.

Het beheer en de administratie van de portefeuille vindt primair plaats door de adviseur en wordt secundair in de administratie van de vereniging verwerkt door het bureau van de ANVVB. Een register accountant zal hierop toezicht houden en jaarlijks een verklaring bij de jaarrekening afgeven. Het streven is de uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden.
Er wordt voorlopig niet overgegaan op Discretionair Vermogensbeheer.
 
4          Besteding van het vermogen.

Voor de uitgaven van de Vereniging wordt voor 3 jaar (2013-2016)  een plafond gesteld van ca € 175.000 per jaar, verdeeld in projecten € 155.000, kantoor- en bestuurskosten ca € 20.000. Bij uitzonderlijke omstandigheden kunnen de bedragen worden bijgesteld.
 
5          Tijdstip van de Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden direct voorafgaand aan de bestuursvergadering. De bestuursvergadering wordt gehouden op 12 mei 2015, in verband met de afstemming binnen Uitzicht.
 
 
ANVVB
Postbus 207
3940 AE Doorn
E. secretariaat@anvvb.nl
   
 
 
 
 
 
Copyright © 2024 ANVVB All rights reserved.
Gerealiseerd door Smart FMS